cs москва

реферати курсові контрольні дипломи на замовлення


Програма навчання + тести з біології для школи.zip
< Технологічна карта № 5 (продовження)
| Тема уроку | | ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ | |
| | | КИЙ СКЛАД Ю | |
| | | ДЕТКИ | |
| Пізнавальні | 1. Проведіть дослідження з визначення фізичних |
| завдання | властивостей білків, жирів і вуглеводів. Приведіть у порядок |
| | Робоче місце. Оформіть отримані результати в зошиті. |
| | |
| | |
| | Лабораторна робота |
| | «Визначення фізичних властивостей білків, жирів і |
| | Вуглеводів (крохмаль, цукор) »|
| | Обговоріть, які фізичні властивості цих речовин можна |
| | Досліджувати і яким способом. Занесіть отримані дані |
| | В таблицю. |
| | |
| | Білок |
| | Жир |
| | Угле |
| | Води |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Цукроза |
| | Крохмаль |
| | 1. 2. 3. 4. 5. |
| | 2. 3. |
| | Стан Розчинність Колір Запах |
| | Висновок: |
| | Перевірки сбо! Виконайте тес 1. Всі органічного 2. Жири є |
| | |
| | 1 знання - від т. юскіе вещесп ются Істочна |
| | Гветьте на воп |
| | Ва добре рас ком енергії та |
| | Еоси в навчальні |
| | Творяться в у води (да). |
| | Ке на с. 15. оді (немає). |
| | |
| | |
| | |
| | Властивості | Білок | Жир | Вуглеводи |
| | Речовини | | | |
| | | | | Цукроза | Крохмаль |
| | 1.Состояніе | | | | |
| | 2.Растворімос | | | | |
| | Ть | | | | |
| | 3. Колір | | | | |
| | 4. Запах | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Висновок: |
| | 2. Перевірте свої знання - відповіді на запитання у підручнику |
| | На стор 15 |
| | 3. Виконайте тест: |
| | 1. всі органічні речовини добре розчиняються у воді |
| | (Немає). |
| | 2. жири є джерелом енергії та води (да). |
| | 3. Хімічні елементи в клітині - зовсім інші, ніж у |
| | Неживої природи (немає). |
| | 4. Залізо накопичується в яблуках, а йод - у морській |
| | Капусті (так). |
| | 5. Одні і ті ж елементи входять до складу живої і неживої |
| | Природи, що свідчить про їх єдність (так). |
| | 6. Найпоширеніша неорганічне речовина - вода |
| | (Так). |
| | 7. Чим активніше працює орган, тим в його клітинах менше |
| | Води (ні). |
| | 8. Гемоглобін - це корисний білок нашої крові (так). |
| | 9. Щоб бути здоровим, людина повинна на добу отримувати |
| | З їжею 100 г білка (так). |
| | 10. Вуглеводи потрібні тільки рослинам (немає). |
| | 11. Нуклеїнові кислоти здійснюють зберігання та передачу |
| | Спадкових ознак (так). |
| | 12. До складу клітини входять органічні та неорганічні |
| | Речовини (так). |
| Організація | Проводять дослідження властивостей органічних речовин, |
| діяльності | заповнюють таблицю, відповідають на питання в підручнику, |
| учнів | виконують тест. |
| Розвиток умінь | Висловлювати гіпотезу, оцінювати результат досвіду, |
| учнів | встановлювати міжпредметні зв'язки, користуватися |
| | Лабораторним обладнанням, виконувати правила техніки |
| | Безпеки, використовувати і пред'являти наявні |
| | Знання, у |
| Основні поняття | Фізичні властивості речовини, білки, жири, вуглеводи, |
| та терміни уроку | крохмаль, »1, хароза. Органічні речовини та |
| | Неорганічні, хімічний елемент. | | Тема уроку | ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ |
| Джерела | Основні: підручник, с. 15; вода, борошно, рослинна олія, |
| інформації | насіння соняшнику, бульба картоплі, шматочки марлі й |
| | Папери, піпетки. Додаткові: довідники за властивостями |
| | Речовин. |
| Домашнє завдання | - |
| | |
| Оцінки за урок | Всім оцінки за тест; 2-3 оцінки за оформлення результатів |
| | Лабораторної роботи; 4-5 зошитів на перевірку. | | Тема уроку | КЛЕТКА - елементарна частинка ЖИВОГО |
| Заплановані | Учні дізнаються, в яких формах на Землі існує |
| результати | життя, будова клітини. |
| Особистісна | У людини 46 хромосом: 23 - від матері і 23 - від батька. |
| значущість | Більше чи менше число хромосом призводить до невиліковних |
| вивчається для | хвороб. |
| школяра | |
| План уроку | 1. Різноманітність клітинних і неклітинних форм життя. 2. |
| | Загальні риси будови клітини. 3. Особливості будови |
| | Ядра. 4. Закріплення вивченого матеріалу (за термінами |
| | Уроку). | | Форми | Комбінований. Лабораторна робота «Будова клітини». |
| організації | |
| навчальної | |
| діяльності | |
| Прийоми | Організація роботи з підручником, лабораторна робота, |
| діяльності | евристична бесіда, малюнок контурів клітини на дошці. |
| вчителя | |
| Пізнавальні | 1. Прочитайте перші два абзаци на с. 16 підручника та |
| завдання | складіть у зошиті схему форм життя. Дайте коротку |
| | Характеристику кожної групи і приведіть приклади |
| | Представників. |
| | Живе |
| | Неклітинні Клітинні форми життя форми життя |
| | Без'ядерний організми Ядерні організми (бактерії, |
| | Синьо-зелені (гриби, рослини, водорості) тварини) |
| | 2. Налаштуйте мікроскоп і приготуйте препарат шкірочки |
| | Лука. Зробіть малюнок у зошити. Назвіть добре видимі |
| | Частини клітини. 3. Знаючи функції нуклеїнових кислот, |
| | Подумайте, яку роль може грати в клітці ядро. 4. |
| | Подумайте, чому в статевих клітинах одинарний набір |
| | Хромосом, а в клітинах тіла - подвійний? Що буде, якщо |
| | Зміниться набір хромосом? | | Тема уроку | КЛЕТКА - елементарна частинка ЖИВОГО |
| Організація | Читають текст підручника і складають схему, дають |
| діяльності | характеристику і наводять приклади, налаштовують мікроскоп, |
| учнів | готують препарат, роблять навчальний малюнок, обговорюють |
| | Будову, склад і функції ядра і хромосом, обговорюють |
| | Можливість порушення хромосомного набору. |
| Розвиток умінь | Працювати з мікроскопом, готувати препарат, складати |
| учнів | схему за допомогою тексту підручника, працювати в заданому |
| | Темпі, обговорювати проблему, робити навчальний малюнок. |
| Основні поняття | Клітинні форми життя, віруси, ядерні та без'ядерні |
| та терміни уроку | організми, препарат, мікроскоп, ядро, ядерце, |
| | Нуклеїнові кислоти, ДНК, гомо-логічні хромосоми, |
| | Одинарний і подвійний набір хромосом. |
| Джерела | Основні: підручник, с. 16, 19; мікроскоп, предметне і |
| інформації | покривне скла, цибуля, банка з водою, піпетка, йод, |
| | Серветка, таблиця. Додаткові: науково-популярна |
| | Література по темі, відеофрагмент про різноманіття клітин. |
| Домашнє завдання | Підручник, с. 16, 19. |
| | |
| Оцінки за урок | 1-2 оцінки за завдання. № 1; 3-5 оцінок за лабораторну |
| | Роботу та завдання № 3; 4-5 зошитів на перевірку. | Технологічна карта Л "7
| Тема уроку | БУДОВА І ФУНКЦІЇ Органела КЛІТИНИ. ПОРІВНЯННЯ |
| | Рослинних і тваринних клітин |
| Заплановані | Учні дізнаються особливості будови і функції органоидов |
| результати | клітини, відрізняючи рослинні клітини від тварин. |
| Особистісна | Створення електронного мікроскопа дало можливість |
| значущість | збільшення в мільйон разів; в клітці виявили органели, |
| вивчається для | про які раніше вчені й не здогадувалися, тобто пізнання |
| школяра | світу нескінченно. |
| План уроку | 1. Методи вивчення клітини, їх вдосконалення з |
| | Розвитком науки і поява нових технологій. 2. |
| | Клітинні оболонки. Мембрана - особливості будови і |
| | Функції. 3. Внутрішня середа клітини. Цитоплазма. 4. |
| | Органела: мережа канальців, апарат Гольджі, лізосоми, |
| | Рибосоми, мітохондрії, клітинний центр. 5. Особливості |
| | Клітин рослин. Хлоропласти. Вакуолі. 6. Закріплення |
| | Вивченого матеріалу (підручник, с. 22). |
| Методи навчання | Частково пошуковий, проблемний. |
| Форми | Комбінований урок. |
| організації | |
| навчальної | |
| діяльності | |
| Прийоми | Розповідь, організація роботи з підручником і зошитом, |
| діяльності | евристична бесіда, виконання навчального малюнка. |
| вчителя | | | Тема уроку | БУДОВА І ФУНКЦІЇ Органела КЛЕТКН. ПОРІВНЯННЯ |
| | Рослинних і тваринних клітин |
| Пізнавальні | 1. Порівняйте малюнок клітини в підручнику на с. 18-19 з тим, |
| завдання | що ви бачили в мікроскоп. Чим ви можете пояснити |
| | Різницю? 2. Подумайте, якою має бути клітинна |
| | Мембрана і які функції виконувати (підручник, с. 16, 20). |
| | 3. Виконайте разом з учителем навчальний малюнок по |
| | Будовою клітини. Постарайтеся з розповіді вчителя зрозуміти |
| | Функції кожного органоидов. 4. Порівняйте клітину рослини і |
| | Тварини. Знайдіть риси подібності та відмінності. |
| Організація | Обговорюють проблему, виявляють зв'язок між будовою і |
| діяльності | функціями клітинної мембрани, роблять навчальний малюнок у |
| учнів | зошити, розглядають малюнок у підручнику на с. 18-19, |
| | Порівнюють будову клітин, відповідають на питання по |
| | Вивченого матеріалу. |
| Розвиток умінь | Висувати і обгрунтовувати припущення, пов'язувати |
| учнів | будова клітини з виконуваної функцією, працювати в |
| | Заданому темпі, уважно слухати, аналізувати, |
| | Робити навчальний малюнок. |
| Основні поняття | Мембрана, фагоцитоз, піноцитозу, мережа канальців, |
| та терміни уроку | мітохондрія, хлоропласт, Лізосома, рибосома, апарат |
| | Гольджі, клітинний центр. | | інформації | для графо-проектора, діафільм, малюнок електронного |
| | Мікроскопа. Додаткові: Д. І. Трайтак. Рослини. |
| | Бактерії. Гриби. Лишайники. С. 6-10. |
| Домашнє завдання | Підручник, с. 16-20. Повідомлення про вірусних захворюваннях: |
| | Грип, гепатит, сказ, СНІД. |
| Оцінки за урок | 5-6 оцінок за завдання № 1, 2, 4; 8-10 зошитів на |
| | Перевірку. | Технологічна карта Л ° 8
| Тема уроку | ВІРУСИ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ за будовою І ХІМІЧНОЇ |
| | СКЛАДУ КЛІТИНИ |
| Заплановані | Учні показують ступінь засвоєння вивченого матеріалу |
| результати | і конкретизують свої знання про віруси, профілактики |
| | Вірусних захворювань. |
| Особистісна | «Ну, подумаешь, укол. Уколовся-і пішов ». А якщо цим |
| значущість | шприцом користувався чоловік, хворий на СНІД? |
| вивчається для | |
| школяра | |
| План уроку | 1. Тест з вивченого матеріалу. 2. Відкриття вірусів, |
| | Особливості їх будови. 3. Віруси рослин, тварин, |
| | Людини і бактерій (повідомлення учнів). 4. Профілактика |
| | Вірусних захворювань. | | | Тема уроку | ВІРУСИ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ за будовою І ХІМІЧНОЇ |
| | | СКЛАДУ КЛІТИНИ |
| | Методи навчання | Частково пошуковий, проблемний. |
| | Форми | Діалог. |
| | Організації | |
| | Навчальної | |
| | Діяльності | |
| | Прийоми | Проведення тесту, обговорення проблеми вірусних |
| | Діяльності | захворювань, їх профілактика. |
| | Вчителя | |
| | Пізнавальні | 1. Виконайте тест (відповіді: 1в, 2в, 36, 46, 5а, 6а, 76, |
| | Завдання | 8в)./1. До складу клітини входять: а) вода і мінеральні |
| | | Солі; б) вода й органічні речовини; в) органічні й |
| | | Неорганічні речовини. |
| | | 2. Носіями спадкової інформації є: а) |
| | | Білки і вуглеводи; б) білки і нуклеїнові кислоти; в) |
| | | Нуклеїнові кислоти. |
| | | 3. Подібність хімічного складу і клітинну будову |
| | | Рослин і тварин каже: а) про їх походження від |
| | | Неживої природи; б) про єдність органічного світу; в) о |
| | | Походження тварин від рослин. |
| є | | Си &>. .. -о |
| "| | |
| | | |
| Г | | 4. Всі клітини тварин організмів: а) тільки ядерні; б) |
| г | | можуть бути ядерні та без'ядерні; в) тільки без'ядерні. |
| | | 5. Статеві клітини мають: а) одинарний набір хромосом; б) |
| і | | подвійний набір хромосом; в) можуть мати одинарний і |
| | | Подвійний набір хромосом. |
| и | | 6. Рослинні клітини, на відміну від тварин, мають: а) |
| и | | хлоропласти, вакуолі, оболонку з клітковини; б) |
| | | Хлоропласти і вакуолі; в) вакуолі і оболонку. |
| | | 7. Віруси - неклітинні форми життя - можуть вражати: а) |
| | | Бактерії; б) бактерії, рослини, тварин, людини; в) |
| | | Тварин, людини. |
| | | 8. Енергія в клітці утворюється і накопичується: а) в |
| | | Цитоплазмі; б) в ядрі; в) в мітохондріях. |
| | | 2. Чому Д. І. Іванівський дав назву «вірус» (отрута) |
| | | Збудника хвороби тютюну? |
| | | 3. Користуючись своїми знаннями і матеріалами повідомлень |
| | | Товаришів, |
| | | Приведіть приклади вірусів. | | Тема уроку | ВІРУСИ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ за будовою І ХІМІЧНОЇ |
| | СКЛАДУ КЛІТИНИ |
| Пізнавальні | Віруси бактерій рослин тварин людини |
| завдання | Розгляньте будову бактеріофага на с. 21 підручника. |
| | 4. Подумайте і запропонуйте заходи для профілактики грипу, |
| | Гепатиту, сказу, СНІДу. |
| Організація | Виконують тест з вивченого раніше матеріалу, обговорюють |
| діяльності | історію відкриття та особливості будови вірусу, призводять |
| учнів | приклади вірусних захворювань і правила їх попередження. |
| | |
| Розвиток умінь | Показувати наявні знання, обговорювати проблему, |
| учнів | використовувати додаткову інформацію, дотримувати правила |
| | Здорового способу життя. |
| Основні поняття | неклітинні форми життя, вірус, бактеріофаги, ДНК, РНК. |
| та терміни уроку | гепатит, сказ, грип, СНІД. |
| Джерела | Основні: підручник, с. 21; таблиця. Додаткові: |
| інформації | брошури про вірусних захворюваннях, матеріали телепередач і |
| | Інших засобів масової інформації; Д. І. Трайтак. |
| | Рослини. Бактерії. Гриби. Лишайники. С. 236-239. | Домашнє завдання Оцінки за урок Технологічна карта Л? 9
| Тема уроку | ПОДІЛ КЛІТИНИ. Мітоз |
| Заплановані | Учні дізнаються механізм поділу клітини, розуміють |
| результати | отримання клітинами спадкової інформації. |
| Особистісна | Строго впорядковано діляться нормальні клітини, ракові |
| значущість | клітини постійно діляться, і виникає пухлина. |
| вивчається для | |
| школяра | |
| План уроку | 1. Актуалізація знань, постановка проблеми. 2. Розподіл |
| | Клітин - найважливіша їх властивість. 3. Мітоз і мейоз - |
| | Основні типи ділення клітин. 4. Стан клітини між |
| | Двома поділками. 5. Основні фази мітозу, особливості |
| | Кожної з них. 6. Закріплення вивченого матеріалу |
| | (Підручник, с. 28). | Технологічна карта Л8 9 (продовження) ПОДІЛ КЛІТИНИ. Мітоз Методи навчання
Проблемний. За рахунок чого зростає організм - виростають його клітини абозростає їх кількість? Комбінований урок. Прийоми діяльності вчителя
Організовує опитування, постановку проблеми, перегляд відеофільму абодіафільму, демонстрацію мікропрепаратів, виконує навчальний малюнок. 1. На дошці випишіть ознаки, характерні для живого, коротко розкажіть про ті ознаки, які вже вивчили.
2. На дошці накресліть схему класифікації форм життя. Дайте коротку характеристику особливостей будови клітин.
3. Що ви знаєте про нуклеїнових кислотах, хромосомах і їх функції? Які хромосоми називають гомологічними?
2. Висловіть вашу думку щодо проблеми уроку. Переглянувши відеофрагмент, скорегуйте вашу точку зору.
3. Виконайте малюнки фаз мітозу, опишіть, що відбувається в кожній фазі, зробіть висновок.
4. Можна і навіть потрібно дати учням завдання; знайдіть, що в підручнику на с.
24-25 намальовано неправильно. 2. Краще використовувати два кольори, наприклад червоний (батьківські хромосоми) і синій (материнські гомологічні хромосоми). Незрозуміло, чиї хромосоми зеленого кольору.
3. Нитки веретена поділу прикріплюються до первинних перетяжка хромосом, а не до їх кінців. Розвиток вмінь учнів Основні поняття та терміни уроку Джерела інформації | з |, | Технологічна карта Л? 10 |
| оо | | |
| | Тема уроку | Мейоз, його біологічну ЗНАЧЕННЯ |
| | Заплановані | Учні дізнаються особливості мейозу, розуміють його значення |
| | Результати | для освіти?? олова клітин. |
| | Особистісна | Тепер зрозуміло, чому у дитини є ознаки батька й |
| | Значимість | матері. |
| | Вивчається для | |
| | Школяра | |
| | План уроку | 1. Перевірка знань про особливості мітозу. 2. Основні |
| | | Відмінності мейозу від мітозу. 3. Особливості першого поділу |
| | | Мейозу. 4. Особливості другого поділу мейозу, його |
| | | Результати. 5. Біологічне значення мейозу. 6. |
| | | Закріплення вивченого матеріалу (підручник, с. 28-29). |
| | Методи навчання | Частково пошуковий, проблемний. Чому при злитті двох |
| | | Статевих клітин утворюється клітина з подвійним набором |
| | | Хромосом? |
| | Форми | Комбінований урок. |
| | Організації | |
| | Навчальної | |
| | Діяльності | |
| | Прийоми | Перевірка вивченого матеріалу, розповідь за допомогою малюнка |
| | Діяльності | на дошці, обговорення та підведення підсумків уроку з |
| | Вчителя | використанням динамічного посібника. 1 |
| | | |
| | | - 1 |
| | Пізнавальні | 1. Письмовий опитування. Намалюйте фази мітозу та зробіть |
| | Завдання | висновок (можна дати трафарет з контурами клітин). 2. |
| | | Використовуючи динамічну модель або малюнок вчителя на |
| | | Дошці, прослідкуйте за поведінкою хромосом. Зверніть |
| | | Увагу: де виникають нові комбінації хромосом? Яке |
| | | Значення має обмін інформацією між хромосомами? Чи не |
| | | Тому діти успадковують ознаки обох батьків? 3. |
| | | Скільки клітин утворюється в результаті мейозу? З яким |
| | | Набором хромосом? Дайте відповіді на проблемне питання уроку. |
| | Організація | Виконують малюнок, уважно слухають розповідь учителя, |
| | Діяльності | вирішують проблему уроку, використовуючи динамічне посібник, |
| | Учнів | моделюють мейоз, роблять висновок про його біологічному |
| | | Значенні. |
| | Розвиток умінь | Чітко відтворювати навчальний малюнок, уважно |
| | Учнів | слухати, аналізувати інформацію, порівнювати, робити |
| | | Висновок. |
| | Основні поняття | Мітоз, мейоз, гомологічні хромосоми, хроматиди, обмін |
| | Та терміни уроку | ділянками хромосом. Подвоєння хромосом, подвійний і |
| | | Одинарний набір хромосом. |
| | Джерела | Основні: підручник, с. 26-27; динамічне посібник, |
| | Інформації | кольорові крейди, таблиця, діафільм. Додаткові: |
| | | Матеріали засобів масової інформації про «банках» тканин, |
| | | Клонування рослин, тварин. |
| | Домашнє завдання | Підручник, с.26-27, 28-29. |
| | | |
| и | Оцінки за урок | Всім оцінки за письмове опитування; 3-4 оцінки за |
| (0 | | пізнавальні завдання № 2,3. | | Тема уроку | Мейоз, його біологічну ЗНАЧЕННЯ |
| Заплановані | Учні дізнаються особливості мейозу, розуміють його значення |
| результати | для утворення статевих клітин. |
| Особистісна | Тепер зрозуміло, чому у дитини є ознаки батька й |
| значущість | матері. |
| вивчається для | |
| школяра | |
| План уроку | 1. Перевірка знань про особливості мітозу. 2. Основні |
| | Відмінності мейозу від мітозу. 3. Особливості першого поділу |
| | Мейозу. 4. Особливості другого поділу мейозу, його |
| | Результати. 5. Біологічне значення мейозу. 6, |
| | Закріплення вивченого матеріалу (підручник, с. 28-29). |
| Методи навчання | Частково пошуковий, проблемний. Чому при злитті двох |
| | Статевих клітин утворюється клітина з подвійним набором |
| | Хромосом? |
| Форми організації | Комбінований урок. |
| навчальної | |
| діяльності | |
| Прийоми | Перевірка вивченого матеріалу, розповідь за допомогою малюнка |
| діяльності | на дошці, обговорення та підведення підсумків уроку з |
| вчителі | використанням динамічного посібника. '|
| | |
| | |
| Пізнавальні | 1. Письмовий опитування. Намалюйте фази мітозу та зробіть |
| завдання | висновок (можна дати трафарет з контурами клітин). 2. |
| | Використовуючи динамічну модель або малюнок вчителя на |
| | Дошці, прослідкуйте за поведінкою хромосом. Зверніть |
| | Увагу: де виникають нові комбінації хромосом? Яке |
| | Значення має обмін інформацією між хромосомами? Чи не |
| | Тому діти успадковують ознаки обох батьків? 3. |
| | Скільки клітин утворюється в результаті мейозу? З яким |
| | Набором хромосом? Дайте відповіді на проблемне питання уроку. |
| Організація | Виконують малюнок, уважно слухають розповідь учителя, |
| діяльності | вирішують проблему уроку, використовуючи динамічне посібник, |
| учнів | моделюють мейоз, роблять висновок про його біологічному |
| | Значенні. |
| Розвиток умінь | Чітко відтворювати навчальний малюнок, уважно |
| учнів | слухати, аналізувати інформацію, порівнювати, робити |
| | Висновок. |
| Основні поняття | Мітоз, мейоз, гомологічні хромосоми, хроматиди, обмін |
| та терміни уроку | ділянками хромосом. Подвоєння хромосом, подвійний і |
| | Одинарний набір хромосом. |
| Джерела | Основні: підручник, с. 26-27; динамічне посібник, |
| інформації | кольорові крейди, таблиця, діафільм. Додаткові: |
| | Матеріали засобів масової інформації про «банках» тканин, |
| | Клонування рослин, тварин. |
| Домашнє завдання | Підручник, с. 26-27, 28-29. |
| Оцінки за урок | Всім оцінки за письмове опитування; 3-4 оцінки за |
| | Пізнавальні завдання № 2,3. | | Тема уроку | ТКАНИНИ РОСЛИН | |
| Заплановані | Учні дізнаються види тканин рослин та особливості їх | |
| результати | будови залежно від виконуваних функцій. | |
| Особистісна | Освітня тканина знаходиться на верхівці пагона, | |
| значущість | кінчику кореня; пріщіпивая їх, можна управляти зростанням | |
| вивчається для | рослини. Наприклад, бон-сай (карликові дерева). | |
| школяра | | |
| План уроку | 1. Актуалізація знань. 2. Одноклітинні і | |
| | Багатоклітинні організми. 3. Визначення поняття | |
| | «Тканина», міжклітинний речовина. 4. Освітня | |
| | Тканину, її розташування у рослин. 5. Особливості | |
| | Покривної тканини, пов'язані з функціями. 6. Провідна, | |
| | Основна, механічна тканини, особливості їх будови і | |
| | Функції. 7. Закріплення вивченого матеріалу (підручник, | |
| | С. 36). | |
| Методи навчання | Частково пошуковий, проблемний. Чи однакові за будовою | |
| | Всі клітини в багатоклітинних організмі рослин? | |
| Форми організації | Лабораторна робота «Тканини рослин». | |
| навчальної | | |
| діяльності | | |
| Прийоми | Постановка проблеми уроку, організація лабораторної | |
| діяльності | роботи, підведення підсумків. | |
| вчителя | | |
| | | |
| | | |
| Пізнавальні | 1. Подумайте, чи всі клітини в багатоклітинних організмі | |
| завдання | однакові за будовою. Відповідь обгрунтуйте. 2. Знайдіть у | |
| | Підручнику на с. 30 визначення тканини, випишіть в зошит | |
| | Види тканин рослин. 3. Розгляньте готові | |
| | Мікропрепаратів тканин, зробіть необхідні замальовки, | |
| | Сформулюйте висновок про зв'язок будови клітин з | |
| | Виконуваної функцією. 4. Дайте відповіді на проблемне питання | |
| | Уроку. | |
| Організація | Обговорюють проблему, використовуючи підручник, складають план | |
| діяльності | лабораторної роботи, розглядають мікропрепаратів (якщо | |
| учнів | їх мало, лабораторну роботу можна замінити | |
| | Демонстрацією), замальовують тканини, роблять висновок про зв'язок | |
| | Будови та функції. | |
| Розвиток умінь | Обговорювати, виділяти з тексту терміни, працювати з | |
| учнів | мікроскопом, виконувати навчальний малюнок, робити висновок, | |
| | Співпрацювати, працювати в заданому темпі. | |
| Основні поняття | Тканина, міжклітинний речовина, освітня, | |
| та терміни уроку | покривне, механічна, провідна, основна тканини. | |
| Джерела | Основні: підручник, с. 30-31; мікроскоп, мікропрепаратів | |
| інформації | тканин, кімнатна рослина. Додаткові: репродукції | |
| | Бонсай, регулярних парків, підстрижених чагарників. | |
| Домашнє завдання | Підручник, с.30-31. | |
| Оцінки за урок | 1-2 оцінки за пізнавальні завдання № 1, 2, 4; 5-6 | |
| | Зошитів на перевірку. | | | Тема уроку | ТКАНИНИ ТВАРИН | |
| Заплановані | Учні дізнаються особливості будови і функції тканин | |
| результати | тварин. | |
| Особистісна | Організм людини складається всього з чотирьох груп тканин. | |
| значущість | Існують «банки» тканин. | |
| вивчається для | | |
| школяра | | |
| План уроку | 1. Актуалізація знань. 2. Основні типи тканин | |
| | Тварин. 3. Епітеліальна тканина, її розташування і | |
| | Функції. 4. Особливості сполучних тканин. 5. Види | |
| | М'язової тканини, її функції. 6. Нервова тканина, її | |
| | Функції. 7. Закріплення вивченого матеріалу (підручник, | |
| | С. 36, 37). | |
| Методи навчання | Частково пошуковий, проблемний. Чи відрізняються тканини | |
| | Рослин від тканин тварин? | |
| Форми організації | Лабораторна робота «Тканини тварин». | |
| навчальної | | |
| діяльності | | |
| Прийоми | Організація короткого повторення вивченого матеріалу, | |
| діяльності | організація лабораторної роботи, підведення підсумків. | |
| вчителя | | |
| |. д ^. | |
| | | |
| Пізнавальні | 1. Що таке тканина? Які види тканин є у рослин? | |
| завдання | Які функції виконує кожен вид тканини? | |
| | 2. Подумайте, чи відрізняються тканини тварин від тканин | |
| | Рослин? Користуючись підручником, с. 32-34, випишіть види | |
| | Тканин тварин '. Розгляньте мікропрепаратів цих | |
| | Тканин. Зробіть висновок про зв'язок будови і функції | |
| | Клітин. Дайте відповіді на проблемне питання уроку. | |
| Організація | Показують наявні знання, обговорюють проблему уроку, | |
| діяльності | виписують терміни з тексту параграфа, підбирають і | |
| учнів | розглядають мікропрепаратів, замальовують тканини, роблять | |
| | Висновок про зв'язок будови і функції. | |
| Розвиток умінь | Співпрацювати, здійснювати вибір, працювати в заданому | |
| учнів | темпі, обговорювати проблему. Використовувати текст підручника | |
| | Для складання плану лабораторної роботи. | |
| Основні поняття | Тканина епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова, | |
| та терміни уроку | збудливість, провідність, скоротливість, гладка, | |
| | Поперечно-смугаста, серцева, кісткова, хрящова, | |
| | Жирова тканини. | |
| Джерела | Основні: підручник, с. 32-35; мікроскоп, мікропрепаратів | |
| інформації | тканин, таблиця, відеофільм. Додаткові: матеріали | |
| | Засобів масової інформації про пересадку тканин. | |
| Домашнє завдання | Підручник, с.32-35. | |
| Оцінки за урок | 1 оцінка за опитування; 4-5 оцінок за оформлення лабораторної | |
| | Роботи в зошиті. | | Тема уроку Учні показують наявні знання і сформованість інтелектуальнихумінь, дізнаються, що таке орган на прикладі квіткові рослини. Особистісна значущість вивчається для виконати перевірочну роботу.школяра 1. Зрізовий робота з вивченого матеріалу.
2. Актуалізація знань з курсу природознавства про органи квіткові рослини.
3. Практична робота з гербарієм.
4. Закріплення вивченого матеріалу. Методи навчання Проведення зрізовий роботи за варіантами, евристична бесіда, організація практичної роботи. | | I варіант | II варіант |
| | 1. Перерахуйте органічні | 1. Що таке вірус? |
| | Речовини клітини. | 2. Які органели клітини |
| | 2. Роль нуклеїнових кислот | відповідають за передачу |
| | В клітці. | спадкових ознак? |
| | 8. Користуючись малюнком на | 3. Користуючись малюнком на |
| | Дошці, Доріс фазу | дошці, підпишіть органоиди |
| | Мітозу. | клітини. |
| | 4. Виберіть з наведених | 4. Виберіть з наведених |
| | Прикладів тканини, характерні | прикладів тканини, характерні |
| | Для рослин. 1 - нервова, | для тварин. |
| | 2 - покривне, 3 - | 5. Назвіть органели, |
| | Епітеліальна, 4 - | характерні тільки для |
| | Проводить, 5 - м'язова, 6 | клітини рослини. |
| | - Освітня. | 6. Яке значення має |
| | 5. Назвіть ознаки, | мейоз? |
| | Характерні для живого. | 7. Що станеться з |
| | 6. Яке значення має | організмом, якщо перестане |
| | Мітоз? | виконувати свої функції |
| | 7. Що станеться з | нервова тканина? |
| | Організмом, якщо перестане | ание наступних умінь: 1 - |
| | Виконувати свої функції | знати, чалізіровать, 5 - |
| | Освітня тканина? | узагальнювати, 6 - оце-=> ждое |
| | Завдання розраховані на | вміння учня за 5-бальною |
| | Формую 2 - розуміти, 3 - | |
| | Застосовувати, 4 - & г оцінювати, 7 | |
| | - Творити. Оцінюється ке | | | Тема уроку | | | ОРГА | ШИ | тково | РАСТ | ия | | |
| | | | | ЦСЄ | го | Н1 | | | |
| Пізнавальні | систем | Ебщая | умма | пітся | 7 і | учает | підсумок | я | 1. |
| завдання | е. (| Їв | де ^ | на | пол | ся | ова | оцінка | Така |
| | Форма | Мога | вчить | оказ | ать | ікам | 1ффе | є | ву |
| | З | т ^ | елю | у | вчений | дн ия | рен | ціров | по-$ ид |
| | Потужність, | звиви | інтерес | ктуал | ле | через | з | ан у | уаль-|
| | Ра них | я | лле! | Ьнь | розумний | | сист | индив | |
| | Заня | тий. | | | | | Ем | | |
| | Фамілі | Знати | Поні | Примі | аналі | узагальнюва | Рейтинг | Твори | Средня |
| | Я | | мати | нять | зіров | щать | Івате | ть | я |
| | | | | | Ати | | ь | | підсумків |
| | | | | | | | | | А |
| | | | | | | | | | Позначки |
| | | | | | | | | | А |
| | Іванов | 5 4 3 | 5 5 | 4 5 4 | 3 5 2 | 2 2 5 | 3 5 | 4 4 3 | 3,71 |
| | Петров | | 3 | | | | 5 | | 4,29 |
| | А | уясь | ніям | 13 | приро | еведе | I, | визна | 3,57 |
| | Ільїн | зна м | й у | курсу | де | ня | Нехай | їв | ение |
| | 2. | «Орга | я», | тема | ганів | Можна | є | овать | по-вчених |
| | Користі |! . | «Се | ор1 |». | | Сприймали | ся | бні-|
| | | 38, | евий | ац). | ербар | або | ольа | генія | знайдено |
| | Нятія | пер | абз | ри з | ия я | жи | | і | є |
| | Ком (с | етріт | кзем | г | мають | орган | ші | связа | поява |
| | | Є е | пля | рослини | | и | рас ^ | але | - |
| | 3. | орган | Усі | ні і? | | |? С | | |
| | Рассмс | и. | Чи | | | | ніж | | |
| | В них | згано | раст | | | | | | |
| | Ня ор | у у | ЄТІ | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Організація | Ви пол | гаяют | езов | робіт | прівл | ают | ня | сурса | іродів |
| діяльності | дення, | Ср | ую е | у, | ек | зна1 | з к | пр | е-азда |
| учнів | п вим | Ользе | учеб | ком, | вделя | Терми | и, | ают с | точ-|
| | Мат (| Ясь | ні, | вь | ют | н! | Робо | р | |
| | | Еріал | форм | пірую | висновок | | т | | |
| | | Му | у ^ | т |. | | | | | | учнів | завдання, працювати в заданому темпі, застосовувати знання на |
| | Практиці. |
| Основні поняття | Орган, система органів, корінь, пагін (стебло, лист, |
| та терміни уроку | нирка), квітка, плід з насінням, нижчі рослини, вищі |
| | Рослини. |
| Джерела | Основні: підручник, с. 38; кімнатні рослини, гербарій, |
| інформації | таблиця. Додаткові: дитяча енциклопедія «Я пізнаю |
| | Світ »:« Рослини ». |
| Домашнє завдання | Підручник, с.38. |
| | |
| Оцінки за урок | Усім - оцінки за зрізовий роботу; 2-3 оцінки за |
| | Виконання завдань № 1, 2. | Технологічна карта М 14
| Тема уроку | БУДОВА І ФУНКЦІЇ КОРН |
| Заплановані | Учні поглиблюють знання про особливості будови, види |
| результати | коренів і їх функції. |
| Особистісна | При пересадці кімнатних рослин необхідно зберігати ком |
| значущість | грунту, щоб не пошкодити кореневі волоски, а пікіруючи |
| вивчається для | розсаду, слід прищипувати кінчик кореня, щоб росли |
| школяра | бічні корені. Картопля необхідно підгортати, щоб |
| | Росли придаткові коріння. | План уроку 2. Актуалізація знань, отриманих на попередньому уроці.
3. Корінь як один з органів квіткові рослини.
4. Особливості стрижневий і мичкуваті кореневих систем.
5. Мікроскопічна будова кореня.
6. Видозміна коренів.
7. Закріплення вивченого матеріалу. Форми організації навчальної діяльності
Комбінований урок. Лабораторні роботи «Будова кореневих систем»,
«Мікроскопічна будова кореня». Пізнавальні завдання
1. Дайте визначення органу. Покажіть по таблиці і на рослині наявні органи.
2. Розгляньте на гербарні матеріалі види і будова кореневих систем.
Зробіть малюнки в зошити, підпишіть види коренів.
3. Розгляньте в мікроскоп препарат «Клітинна будова кінчика кореня», порівняйте з малюнком на с. 42 підручника, виділіть зони кореня, назвіть їх функції. 5. Перевірте отримані на уроці знання, вставте пропущені слова:
1. Якщо немає головного кореня, то коренева система називаєтьсякоріння. коріння. рослин. тканину. 3. Від втечі відростають
4. Стрижнева коренева система у
5. Кінчик кореня приховується ______. Це
6. Всмоктують воду з мінеральними солямі
7. Корінь росте за рахунок зони
8. Найдовша частина коріння Розвиток вмінь учнів | Тема уроку | БУДОВА І ФУНКЦІЇ КОРН |
| Основні поняття | Стрижнева і мичкуваті кореневі системи, головний, |
| та терміни уроку | боковий, додаткових коренів, видозміни коренів, |
| | Кореневої чохлик. кореневі волоски, зона росту, |
| | Проведення. |
| Джерела | Основні: підручник, с. 38-39, 42; гербарій кореневих |
| інформації | систем, таблиця; мікроскоп, мікропрепаратів «Клітинне |
| | Будова кінчика кореня ». Додаткові: Д. І. Трайтак. |
| | Рослини. Бактерії. Гриби. Лишайники. С.19-28. |
| Домашнє завдання | Підручник, с. 38, 42. |
| | |
| Оцінки за урок | 1 оцінка за усна відповідь; 3-4 оцінки за завдання № 2, 3, |
| | 4. | Технологічна карта № 15
| Тема уроку | БУДОВА І ЗНАЧЕННЯ пагони. НИРКИ | |
| Заплановані | Учні поглиблюють знання про зовнішній будові втечі, про | |
| результати | будові нирки як зародкового пагона. | |
| Особистісна | Брунька так мала, але її будову абсолютно: навесні з неї | |
| значущість | розвинеться молодий пагін або квітка - нові форми життя. | |
| вивчається для | | |
| школяра | | |
|/План уроку | 1. Тест по домашньому завданню. (2. Втеча, його основні | |
| | Частині, що їх значення в житті рослин. (3. Розташування | |
| | Бруньок на стеблі. 1 4. Види нирок. 5. Будова листовий | |
| | Нирки. 6. Закріплення вивченого матеріалу. | |
| Методи навчання | Частково пошуковий. | |
| Форми організації | Комбінований урок. Лабораторна робота «Будова і | |
| навчальної | розташування нирок ». | |
| діяльності | | |
| Прийоми | Організація перевірки вивченого на попередньому уроці, | |
| діяльності | лабораторної роботи, закріплення вивченого матеріалу. | |
| вчителя | | |
| Пізнавальні | 1. Якщо ви все зрозуміли на попередньому уроці, дайте відповідь на | |
| завдання | завдання тесту за темою «Корінь». | |
| | 1. Придаткові корені відходять: а) від головного кореня, і б) | |
| | Від стебла; в) від бічних коренів. | |
| | 2. Їстівна частина моркви - це: а) коренеплід; б) | |
| | Дихальний корінь; в) корінь-підпора. | | Тема уроку 3. Кореневий чохлик утворений: а) механічною тканиною; б) покривної тканиною; в) проводить тканиною.
4. Кореневі волоски: а) утримують рослину в грунті; б) всмоктують розчини; в) виділяють непотрібні речовини.
5. Розчини піднімаються вгору до листів по судинах: а) деревини; б) кори; в) шкірочки.
5. Стрижнева коренева система має: а) головний